OPLEIDINGSREGELINGEN

OPLEIDINGSREGELINGEN

1Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

Wie een verbintenis met Ascie aangaat heeft 14 dagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. De bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van cursus of cursus binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.

Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Annulering kan tot en met 14 werkdagen vóór aanvang van de cursus is kosteloos. Bij annulering korter dan 14 werkdagen en langer dan 5 werkdagen is 50% van overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 5 werkdagen is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Verplaatsing van cursussen kan kosteloos tot 14 werkdagen vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd. Bij verplaatsing korter dan 14 werkdagen en langer dan 1 week vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij verplaatsing korter dan 5 werkdagen vóór aanvang van de afgesproken dag/tijd is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Ascie behoudt zich het recht voor bij “Open Inschrijvingen” bij onvoldoende belangstelling een cursus géén doorgang te laten vinden. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden. Wij streven ernaar om uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus te annuleren.

2Garantie

Ascie garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Wanneer een cursus om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden zal het voor deze cursus reeds betaalde bedrag worden teruggestort, tenzij deze cursus op een ander tijdstip kan worden gevolgd. Ascie waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van vergelijkbare cursussen. Het docententeam voert ten minste een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de cursussen te bewaken.

3Persoonsgegevens en privacy

Ascie draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

 • Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Bestanden met persoonsgegevens van gebruikers die met behulp van een internetverbinding (dus ook e-mailverkeer), opgeslagen op een opslagmedium (cd-rom, usb-stick e.d.) naar buiten worden gebracht, dienen steeds te zijn beveiligd met behulp van adequate paswoorden.

De deelnemer gaat, tenzij via een schriftelijk verzoek aan de bureaumanager anders aangegeven, akkoord met het verspreiden van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, tel) aan docenten.

Indien gebruikers in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, dienen zij die informatie ook als vertrouwelijk te behandelen. Docenten, gastdocenten en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de cursus voordoet of naar voren wordt gebracht tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken. Naam en bereikbaarheidsgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Ascie om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.

Meldplicht datalekken
Gebruikers dienen zodra zij kennis hebben van een datalek (*), daarvan direct melding te maken bij de bureaumanager van Ascie.

 • (*) a. verlies of diefstal van een telefoon, computer, laptop, tablet/phablet, usb-stick, cd-rom of een andersoortige gegevensdrager alsook formulieren en documenten met persoonsgegevens
 • b. besmetting met malware, ransomware of besmettingen van vergelijkbare aard;
 • c. inbraak door een hacker;

4Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Ascie tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is. Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij Ascie zal door deelnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de cursus, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden, tenzij er schriftelijk toestemming is gevraagd aan Ascie en deze toestemming schriftelijk door Ascie is gegeven.

De rechten van intellectueel eigendom van door cursusdeelnemers vervaardigde werkstukken, e.d. berust bij de betreffende deelnemer, tenzij anders is afgesproken.

5Studielast

De studielast van cursussen, wordt door Ascie onderbouwd met activiteiten die in klokuren worden uitgedrukt. Voor de bepaling van de studielast in uren geldt:

 • Lesuren: ingeroosterde onderwijsdeelname verbonden aan de cursus, zoals lesuren, practica, cursussen, werkgroepen (met of zonder docenten) e.a.
 • Zelfstudie waarbij de volgende normen gelden:
  • leestijd: drie tot tien pagina’s per klokuur
  • presentaties: de reëel geraamde tijd die met het voorbereiden van presentatieactiviteiten is gemoeid
  • overlegtijd: de reëel geraamde tijd die met overlegactiviteiten is gemoeid;
  • uitzoektijd: de reëel geraamde tijd die met uitzoekactiviteiten is gemoeid;
 • Toetsen en examens (zowel de voorbereiding als het afleggen en nabespreken): de reëel geraamde tijd.
 • Het maken van werkstukken, verslagen, rapporten e.a.: de reëel geraamde tijd, verantwoord vanuit de geplande leeropbrengst.
6Toelating en vrijstelling

Voor cursussen kunnen criteria gelden om te kunnen deelnemen. Deze worden per cursus aangegeven op de website.

Vrijstellingen kunnen worden gegeven op grond van:

 • eerder met goed gevolg afgelegde tentamens, waarbij het beheersen van de leerdoelen en het niveau behorende bij de cursus wordt aangetoond;
 • eerder behaalde diploma’s en getuigschriften;
 • EVC’s waaruit blijkt dat de deelnemer voldoet aan de competenties behorende bij de cursus.

Als een deelnemer van oordeel is dat hij in aanmerking komt voor een vrijstelling richt hij een verzoek aan de cursusleider. Dit verzoek gaat vergezeld van tenminste drie documenten:

 • het volledige en naar waarheid ingevulde aanvraagformulier ‘vrijstellingen’;
 • een beschrijving van de inhoud van het onderwijs op grond waarvan de deelnemer de vrijstelling aanvraagt (cursuswijzer, reader, leerboek etc.);
 • een bewijs, dat de toetsing die bij dat onderwijs behoort met voldoende resultaat is afgelegd (een gewaarmerkte cijferlijst bijv.).

7Studiebegeleiding

Ascie biedt aan cursusdeelnemers studiebegeleiding aan. Deze kan bestaan uit

 • Begeleiding met het omgaan met het (digitale) lesmateriaal
 • Additionele toelichting op de inhoud van de cursusstof
 • Begeleiding met het organiseren van de deelname aan de cursus naast de overige professionele werkzaamheden (hoe werk en studie te combineren).

Om te bepalen welke ondersteuning noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met de bureaumanager.

8Cursusevaluatie

Ascie stelt elke student in de gelegenheid om schriftelijk een oordeel te geven over de kwaliteit van de cursussen.
Ascie zal de uitkomst van de evaluaties gebruiken om een verbeteracties in gang te zetten.
Het docententeam voert ten minste een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de cursussen te bewaken.

9Toetsing en herkansing

Sommige cursussen worden afgesloten met een toets, waarvan de toetsvorm per cursus kan verschillen. In de cursushandleiding wordt aangegeven welke toetsvorm gehanteerd wordt.

Voor elke toets wordt binnen een redelijke termijn één herkansing aangeboden.

Als de toets met voldoende resultaat is afgelegd, verkrijgt de deelnemer het aantal studiepunten dat overeenkomt met de studielast van de cursus.

Een studievoortgangsoverzicht van de door de student behaalde studiepunten kan altijd worden opgevraagd via de bureaumanager (***link naar contact).

10Klachten en geschillen

Je hebt als cursusdeelnemer het recht om een klacht (maar ook een bezwaar) in te dienen. Uiteraard wordt alle informatie die je verstrekt vertrouwelijk behandeld. De klacht dient via een brief of een klachtenformulier te worden ingediend. Hiervan ontvang je binnen twee dagen een ontvangstbevestiging.

In eerste instantie wordt de klacht behandeld door de klachtenfunctionaris (bureaumanager, H.J. van Dommele). We streven ernaar de klacht volledig af te handelen en een besluit te nemen binnen drie weken. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan brengen wij je hiervan binnen drie weken in kennis, inclusief een toelichting van de reden van uitstel. Wij geven je dan tevens een indicatie van de termijn waarbinnen wij de klacht volledig zullen afhandelen. Ben je het niet eens met zijn besluit, dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken door de klacht voor te leggen aan de Geschillenadviescommissie . Hun oordeel is voor ons bindend en wij zullen de consequenties van hun uitspraak snel afhandelen.

Alle klachten en geschillen worden na afhandeling gearchiveerd (vanwege kwaliteitseisen gedurende 5 jaren) zodat jaarlijks verslag kan worden gedaan.