Disclaimer

Hoewel Ascie probeert op deze site accurate informatie te verschaffen, aanvaardt Ascie, zijn bijkantoren en hun respectievelijke leden, belanghebbenden, directies, bewindvoerders, management, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers (“Ascie en haar samenwerkingspartners,” verder “Ascie-partijen”) geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud (“alle content”).

De inhoud wordt verschaft “als zijnde” en Ascie wijst elke vorm van garantie af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en het niet in overtreding zijn. U stemt ermee in dat u deze site gebruikt op eigen risico. Verder garandeert geen van de Ascie-partijen dat deze site foutloos werkt, dat de server of de content vrij is van virussen en soortgelijke schadelijke zaken.

Onder geen beding is een van de Ascie-partijen aansprakelijk voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperking, speciale of gevolgschade, winstderving, het verloren gaan van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortkomt uit het gebruik of het niet in staat zijn tot gebruik van deze site of de content, zelfs als deze Ascie-partij is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.